Privacy policy

1. Draagwijdte en doel van het privacy beleid

1.Toepassingsgebied – Dit privacy beleid is van toepassing op de LET’S MOVE website, software, inhoud, producten en diensten (“LET’S MOVE” of “LET’S MOVE website”) en op het gebruik van de LET’S MOVE website door klanten die LET’S MOVE producten en/of diensten wensen af te nemen (“de gebruikers” of “jij”, “je”).

2.Algemeen beleid inzake privacybescherming – Wij geven veel om uw privacy. Wij beschouwen de bescherming van privacy en van persoonsgegevens van de gebruikers van onze diensten en producten als heel belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend persoonsgegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten verzamelen.

3.Doel – Dit privacy beleid beschrijft welke persoonsgegevens wij in het kader van LET’S MOVE verzamelen en gebruiken en met welk doel, en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Deze privacy policy moet samen worden gelezen met de algemene gebruiksvoorwaarden van LET’S MOVE.

4.Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van LET’S MOVE – IQO2 BV, een entiteit binnen de Golazo Group, verwerkt de persoonsgegevens in het kader van LET’S MOVE. IQO2 BV is ingeschreven in België onder het BTW nummer BE 0830.622.876, met hoofdzetel te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 (“LET’S MOVE” of “wij”, “we”).

2. Verwerking van persoonsgegevens 1.Van wie verzamelen wij gegevens – Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de gebruikers die surfen op en inloggen in LET’S MOVE.

2.Welke persoonsgegevens verzamelen wij – Wij verzamelen en verwerken de informatie en gegeven die je ons zelf geeft wanneer je gebruik maakt van LET’S MOVE, o.a. wanneer je:

 • een gebruikersaccount aanmaakt voor LET’S MOVE;
 • het contactformulier op LET’S MOVE invult;
 • aankopen doet via onze webwinkel;
 • je inschrijft op onze nieuwsbrief.

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan je gebruik maakt:

 • wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt of je inschrijft op onze nieuwsbrief: de informatie die je ons geeft in het inschrijvingsformulier, waaronder je naam, voornaam, e-mailadres, postadres, IP-adres, geboortedatum, telefoonnummer, enz.
 • wanneer je ons contactformulier gebruikt: de informatie die u ons geeft in het contactformulier, waaronder je naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz.
 • wanneer je diensten en/of producten op onze webwinkel aankoopt: gegevens zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, factuur- en bezorgadres, telefoonnummer en welke diensten en/of producten je hebt aangekocht.
 • in sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google.

3.Waarom verwerken wij persoonsgegevens – Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Hiertoe behoren voornamelijk de volgende doeleinden:

 • doelen die inherent zijn aan de werking van LET’S MOVE;
 • monitoring en optimalisering van de gebruikservaring op LET’S MOVE en eventuele klachten of vragen in verband daarmee te behandelen
 • personalisering van reclame voor producten en diensten van LET’S MOVE en derden;
 • met gebruikers communiceren en beter informeren over onze producten/diensten;
 • fraude voorkomen;
 • veiligheid van de website verzekeren;
 • statistische analyses m.b.t. gebruikers uitvoeren, anoniem en met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Om je persoonsgegevens te verwerken, steunen wij op:

 • de toestemming die je ons hebt gegeven, bv. door bij het surfen op LET’S MOVE en het daartoe bestemde vakje aan te vinken, door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, of door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen via het contactformulier. In dat geval heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor de toekomst in te trekken.

 • de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst: bv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de verwerking en verzending van je aankopen.

 • het nakomen van een wettelijke verplichting: in bepaalde gevallen kan de verwerking van jouw gegevens noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen gekoppeld na te komen.

 • het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te verwezenlijken of je essentiële belangen te vrijwaren: bv. om fraude te voorkomen, de veiligheid van de website te verzekeren of jouw ervaring op de website te verbeteren en eventuele klachten of vragen in verband daarmee te behandelen.

  1. Hoe bewaren wij persoonsgegevens – Wij bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. De periode tijdens dewelke jouw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 7 jaar na het einde van de contractuele relatie. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de gegevens van onze systemen of anonimiseren wij die gegevens zodat wij je niet kunnen identificeren.

  2. Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden – Wij delen jouw gegevens niet met derden voor commerciële doelstellingen. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere vennootschappen van de Golazo Group of in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf. Deze zullen uw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen uiteengezet in dit privacy beleid. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens worden meegedeeld aan derden die aan LET’S MOVE diensten leveren of die in naam en voor rekening van LET’S MOVE diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, cloudproviders of statistiekbeheer, zoals bv. de webwinkelsoftware Magento en de payment processor Mollie. Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak. Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met uw toestemming.

  3. Onder welke voorwaarden slaan wij persoonsgegevens op buiten de Europese Unie – Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

  4. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens – De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgebonden gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer de gebruikers via LET’S MOVE persoonsgegevens verstrekken. van persoonsgegevens.

3. Marketing

 1. Nieuwsbrief – LET’S MOVE biedt een LET’S MOVE nieuwsbrief aan. In de nieuwsbrief staan onder andere actualiteiten, evenementen, nieuws en nieuwe diensten en producten waarmee LET’S MOVE geïnteresseerden wil informeren. Het e-mailadres van de gebruikers wordt aan de lijst van abonnees op de nieuwsbrief toegevoegd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de gebruiker zich kan afmelden.
 2. Direct marketing – LET’S MOVE kan de gebruikers gepersonaliseerde reclame sturen op basis van identificatiegegevens en gebruiksgegevens (bijvoorbeeld om n gebruikers aanbevelingen te kunnen sturen over nieuwe producten en diensten). Indien je dit niet wenst kan je kosteloos via support@letsmove.com vragen om dergelijke reclame niet langer te ontvangen.

4. Gebruik van cookies

 1. Cookies – Wij maken gebruik van cookies op de LET’S MOVE website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.
 2. Gebruik van cookies op de LET’S MOVE website – Wij gebruiken verschillende soorten cookies op de LET’S MOVE website, zoals bepaald in ons Cookie beleid.

5. Uitoefening van rechten

1.Rechten van gebruikers – Op grond van de geldende privacy wetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kan beroepen. 2. Uitoefening van deze rechten – Je kan zelf persoonsgegevens die op jou of op het aan jouw account verbonden gebruik betrekking hebben beheren, onder meer via inzage, rectificatie, beperking, verwijdering of overdracht ervan.

Je kan een verzoek daartoe doen via het e-mailadres support@letsmove.com. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging. Het is mogelijk dat wij in een dergelijk geval onze dienstverlening niet langer kunnen voortzetten.

In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds gekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Indien je vragen heeft over ons privacy beleid, kan je ons contacteren op support@letsmove.com.

8. Diverse bepalingen

1.Wijzigingen – Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

2.Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de gebruiksvoorwaarden worden beschouwd geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige voorwaarden. De onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal vervangen worden door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling.

3.Rechtskeuze en bevoegdheid – Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en zijn opgesteld volgens Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg (Hasselt) bevoegd.